Voorschriften
gevaarlijke stoffen

Voorschriften gevaarlijke stoffen

Wat is CLP?

Sinds 20 januari 2009 is de zogenaamde CLP-verordening van kracht. Deze nieuwe regelgeving heeft grote gevolgen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten.

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging, wat de nieuwe Europese Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels behelst. Deze verordening draagt zorgt voor de implementatie van de internationale afspraken over het geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen (GHS). Daarnaast wordt een aantal bestaande verplichtingen uit de stoffen- en preparatenrichtlijnen overgenomen in deze verordening.

De CLP-verordening is sinds 20 januari 2009 van kracht. De nieuwe regels voor indeling en etikettering gelden vanaf 1 december 2010 voor stoffen. Uiterlijk op 1 juni 2015 moeten ook mengsels worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens CLP.
De volgende zaken moeten volgens de CLP-verordening op het etiket vermeld staan:
Verpakte stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als gevaarlijk, moeten worden geëtiketteerd. Dit etiket moet de volgende labelelementen bevatten:

 

  • De naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s)
  • De nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de aan het publiek aangeboden verpakking, tenzij die hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld
  • Product identificatie

Daarnaast moet het etiket uiteraard relevante gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en de toepasselijke veiligheidsaanbevelingen bevatten. Daarnaast kan het zijn dat een etiket een rubriek voor aanvullende informatie moet bevatten.

Het etiket wordt gesteld in de officiële taal (of talen) van de lidstaat (lidstaten) waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders wordt bepaald. In Nederland is een Nederlandstalig etiket overigens voorgeschreven. Het etiket mag informatie in meerdere talen bevatten, mits in alle gebruikte talen dezelfde gegevens worden vermeld.

Vermeldingen zoals 'niet toxisch', 'onschadelijk', 'niet vervuilend', 'milieuvriendelijk' of andere vermeldingen die aangeven dat een stof of mengsel niet gevaarlijk is (of andere aanduidingen of aanbevelingen die niet stroken met de indeling van die stof of dat mengsel), mogen niet op het etiket of de verpakking van stoffen en mengsels worden vermeld.

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw